top of page

Eesti Küülikukasvatajate Seltsi põhikiri

1.Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Küülikukasvatajate Selts (edaspidi tekstis SELTS) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus.

1.2. SELTS on põhikirja alusel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pangakonto ja sümboolika.

1.3. SELTS arendab majandustegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik SELTS-ile kuuluvad vahendid on suunatud põhikirjas ettenähtud tegevuste arendamiseks.

1.4. SELTS võib oma tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. SELTS ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

1.5. Oma tegevuses juhindub SELTS Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.6. SELTS teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. SELTS-il on seoses oma põhikirjalise tegevusega õigus astuda lepingulistesse suhetesse kodu-ja välismaiste õigussubjektidega ning olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides ja liitudes.

1.7. SELTS vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. SELTS-i liikmed ei vastuta SELTS-i varaliste kohustuste täitmise eest ja SELTS ei vastuta liikmete varaliste kohustuste täitmise eest.

1.8. SELTS on loodud 2.09.2021. aastal.

2. Nimi ja asukoht.

2.1. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Eesti Küülikukasvatajate Selts. (Lühend EKKS) Rahvusvahelises suhtlemises kasutatakse ingliskeelset nimetust Estonian Rabbit Society.

2.2. Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

3. SELTS-i eesmärgid.

3.1. SELTS-i tegevuse eesmärgiks on Eesti Vabariigis küülikukasvatuse propageerimine ja arendamine.

3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks SELTS:

3.2.1. annab küülikukasvatusalast konsultatsiooni ettevõtetele, eraküülikupidajatele ja talunikele;

3.2.2. organiseerib küülikukasvatusalaseid näituseid, seminare, laatasid, õppepäevi, kursusi, konkursse ja konverentse;

3.2.4. koordineerib küülikutega tehtavat tõuaretusalast tööd;

3.2.5. teeb koostööd ja arendab välissidemeid teiste seltside, ühingute, ühistute ja liitudega;

3.2.6. esindab oma liikmete ühishuve riiklikes, ühiskondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;

3.2.7. hindab aretus-, tõu- ja paljundusfarmides tehtavat küülikute aretustööd;

3.2.8. aitab kaasa küülikukasvatusalaste teadustööde läbiviimisele;

3.2.9. propageerib edukamate küülikukasvatusettevõtete, eraküülikupidajate ja talumajapidamiste kogemusi meedias (raadio, ajakirjanduse, televisiooni ja sotsiaalmeedia) kaudu;

3.2.10. populariseerib küülikukasvatussaaduste tootmist ja tarbimist.

4. Liikmeskond.
4.1. SELTS koosneb füüsilistest ja juriidilistest liikmetest.

4.2. SELTS-i füüsiliseks liikmeks võib olla iga vähemalt 15-aastane Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab SELTS-i põhikirja. Alaealine liikmeks soovija peab avaldusele lisama vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku.

4.3. SELTS-i juriidilisteks liikmeteks võivad olla kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes on huvitatud küülikukasvatuse arendamisest ja täidavad SELTS-i põhikirja.

4.4. SELTS-i kuulumise põhitingimuseks on iga-aastase liikmemaksu tähtajaline tasumine. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on jooksva aasta 31. märts. Liikmemaksu suuruse määrab iga kalendriaasta kohta kindlaks SELTS-i üldkoosolek.

4.5. Liikmed, kes on SELTS-iga liitunud novembris ja detsembris, on vabastatud järgneva aasta liikmemaksust.

4.6. SELTS-i liikmeks võetakse vastu ja vabastatakse juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

4.7. SELTS-i liige peab lahkumise avalduse esitama hiljemalt 31. märtsiks, hilisemal esitamisel on kohustus tasuda jooksva aasta liikmemaks täies ulatuses.

4.8. Liikmeks astuda soovija avalduse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

5. Liikmete õigused ja kohustused.

5.1. SELTS-i liikmel on õigus:

5.1.1. osa võtta SELTS-i asjade otsustamisest, koosolekutest, valida ja olla valitud SELTS-i juhtorganitesse;

5.1.2. võtta osa kõigist SELTS-i üritustest, avaldada nendel oma arvamust, sealhulgas SELTS-i tegevuse kohta;

5.1.3. kasutada eelisjärjekorras SELTS-i poolt osutatavaid teenuseid;

5.1.4. esitada ettepanekuid SELTS-i tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes arutamiseks SELTSI juhatuses;

5.1.5. astuda omal soovil SELTS-ist välja.

5.2. SELTS-i liige on kohustatud:
5.2.1. aktiivselt osalema SELTS-i tegevuses;
5.2.2. täitma SELTS-i põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

5.2.3. suhtuma heaperemehelikult SELTS-i varasse;

5.2.4. hoidma ja kaitsma SELTS-i mainet;

5.2.5. tasuma tähtaegselt liikmemaksu.

5.3. SELTS-ist väljaarvamine:
5.3.1. Seltsi üldkoosolek arvab oma otsusega liikmete hulgast välja isiku, kes:

1)tahtlikult ja/või jämedalt rikub SELTS-i põhikirja sätteid;

2)ei täida SELTS-i üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3)jätab põhjendamatult täitmata oma kohustused SELTS-i ees;

4)kahjustab oluliselt SELTS-i mainet ja/või majanduslikke huve;

5)kahjustab teiste SELTS-i liikmete mainet ja/või majanduslikke huve;

6)oma tegevuse või tegevusetusega rikub kehtivaid seadusi ja norme ning head loomapidamistava.

5.3.2. SELTS-ist väljaarvamise otsuse, liikmemaksu tasumata jätmise põhjusel, võib juhatus teha iseseisvalt, pärast sellekohase meeldetuletuse saatmist SELTS-i liikmele;

5.3.3. SELTS-ist väljaarvamise juhatuse otsus tehakse teatavaks viivitamatult;

5.3.4. SELTS-i liikmest väljaarvatud isikul on kaebeõigus üldkoosolekule;

5.3.5. Nõudeid SELTS-ist väljaarvatud isiku vastu võib SELTS esitada seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

5.4. SELTS-ist väljaastumine:

5.4.1. Igal SELTS-i liikmel on õigus SELTS-ist lahkuda juhatusele või üldkoosolekule esitatud isikliku avalduse alusel.

5.5. SELTS-ist väljaarvamine isiku surma korral toimub juhatuse otsusega pärast sellekohaste andmete laekumist.

6. Eesti Küülikukasvatajate Seltsi õigused.

6.1. Enda nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks.

6.2. Osaleda küülikukasvatusalaste arengukontseptsioonide ja projektide väljatöötamisel.

6.3. Anda välja tänukirju, auhindu, medaleid, märke ja preemiaid küülikukasvatuse arendamisel saavutatud heade tulemuste eest.

6.4. Omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ja muud vara.

6.5. Esitada oma liikmeid vabariigi teadust, põllumajandust ja maaelu koordineerivatesse liitudesse ja nõukogudesse.

6.6. Võtta laenu füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

6.7. Osaleda teiste juriidiliste isikute tegevuses.

6.8. Anda auliikme staatus kauaaegsele küülikukasvatuse või küülikukasvatusteaduse alal tegutsevale isikule. Auliige ei ole SELTS-i tegevliige ja ei moodusta kvoorumit SELTS-i üldkoosolekul. SELTS-i auliikme osavõtt koosolekutest on vabatahtlik, kuid SELTS-i palgalistel auliikmetel kohustuslik.

7. Juhtorganid.

7.1. SELTS-i kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mille toimumisest teatatakse SELTS-i liikmetele vähemalt üks nädal ette.

7.2. Üldkoosolekul on igal SELTS-i liikmel üks hääl.

7.3. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

7.3.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
7.3.2. tegevuse eesmärkide muutmine;
7.3.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
7.3.4. tegevusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

7.3.5. reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;

7.3.6. mitte omal soovil liikmest väljaarvamine.

7.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus üks kord kalendriaasta jooksul majandusaasta aruande kinnitamiseks ja teistes põhikirjas sätestatud olulistes küsimustes otsuste vastuvõtmiseks, samuti juhtudel, kui seda nõuavad SELTS-i huvid ning sellekohase taotluse on esitanud vähemalt 1/10 liikmetest või revisjonikomisjon.

7.5. Kutse koos koosoleku päevakorra äranäitamisega tuleb välja saata liikmete meiliaadressidele hiljemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

7.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid. Teave koosoleku toimumise kohta avaldatakse SELTS-i kodulehel. Teated koosoleku toimumise kohta edastab juhatus liikmetele meilitsi.

7.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud:
1) üldjuhul lihthäälteenamusega;
2) isikuvalimistel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat;

3) põhikirja muutmiseks, ühinemise, jagunemise ja vabatahtliku SELTS-i tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate poolthäältest;

4) üldkoosolekust mitteosalemise korral on liikmel võimalik teha kirjalik volitus koosolekust osavõtvale liikmele;

5) hääletamised viiakse läbi avalikult või salajaselt.

7.8. Üldkoosolek valib SELTS-i juhtimiseks üldkoosolekute vahelisel perioodil kolmeks aastaks 3 kuni 5 liikmelise juhatuse. Juhatus valib juhatuse liikmetest esimehe ja aseesimehe. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

8. Juhatus.

8.1. Tagab SELTS-i töö üldkoosolekute vahelisel perioodil, lahendades küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

8.2. Esitab SELTS-i ja tegevusaasta kokkuvõtte kinnitamiseks üldkoosolekule.

8.3. Esitab ettepanekuid põhikirja muutmiseks või täiendamiseks üldkoosolekule.

8.4. Valmistab ette üldkoosolekud.

8.5. Sõlmib ja lõpetab töölepingud palgaliste töötajatega, kinnitab ametijuhendid ja töötasud.

8.6. Teostab kontrolli SELTS-i palgaliste töötajate tegevuse üle.

8.7. Otsustab uute liikmete vastuvõtmise küsimused ja rahuldab nende omal soovil väljaastumise avaldused.

8.8. Otsustab SELTS-i rahaliste vahendite ja varade kasutamist vastavalt tegevussuundadele ja eelarvele.

8.9. Peab liikmete arvestust.

8.10. Juhatuse on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest; juhatuse liige ei saa oma õigusi delegeerida.

8.11. Juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel loetakse otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

8.12. Juhatuse koosolekud protokollitakse ettenähtud korras ja protokollid koos lisadega arhiveeritakse kuupäeva- ja numbri järjestuses.

8.13. Juhatuse liikmed oma töö eest tasu ei saa, kuid juhatus võib oma otsusega määrata kompensatsiooni kohustuste täitmisega seotud otseste ja dokumenteeritud kulude eest seadusega sätestatud ulatuses.

8.14. Kinnitab SELTS-i eelarve.

9. SELTS-i revisjonikomisjon.

9.1. Revisjonikomisjoni või audiitori valimise otsustab üldkoosolek. Revisjonikomisjon valitakse SELTS-i üldkoosolekul 3 aastaks.

9.2. Revisjonikomisjon valitakse kolmeliikmeline; revisjonikomisjoni liikmed ei saa samaaegselt olla SELTS-i juhatuse liikmed.

Revisjonikomisjon kontrollib:

1)SELTS-i majanduslikku tegevust ja teostab järelevalvet juhtorganite otsuste täitmise üle;

2) ressursside kasutamist vastavalt eelarvele;
3) arvestuse ja aruandluse õigsust ning seaduspärasust.

9.3. Revisjonikomisjoni kutsub kokku selle esimees vajaduse järgi, kuid vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

9.4. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

9.5. Revisjonikomisjoni liikme tööd ei tasustata, tehtud kulutused kompenseeritakse juhatuse liikmetega võrdsetel alustel.

10. SELTS-i vara.

10.1. SELTS-i vara tekib:

10.1.1. liikmemaksudest;

10.1.2. tulust, mida võidakse saada SELTS-i väljaannete kirjutamisest ja levitamisest, õppustest-konsultatsioonidest ning muude SELTS-i põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

10.1.3. vabatahtlikest rahalistest annetustest, sponsorlusest ja eraldistest riigieelarvest;

10.1.4. muust tulust, mis on vajalik SELTS-i põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

10.2. Varalised ja rahalised annetused võivad olla, kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata.

10.3. Varasid kasutatakse SELTS-i põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, liikmete ja töötajate väljaõppeks, preemiateks, palgaliste töötajate töötasudeks ja lähetuskuludeks ning tõuaretuse toetusteks.

11. SELTS peab seadusega ettenähtud raamatupidamisarvestust ja tasub ettenähtud riigimaksud.

12. SELTS-i tegevusaasta on kalendriaasta.

13. SELTS-i tegevuse lõpetamine.

13.1. SELTS lõpetab tegevuse üldkoosoleku otsuse alusel, halduskohtu otsuse alusel või kui liikmete arv on väiksem kui kolm liiget.

13.2. Tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib üldkoosolek 3-liikmelise likvideerimiskomisjoni, kelle ülesandeks on lõpetada SELTS-i toimingud, avaldada SELTS-i tegevuse lõpetamise teade vabariikliku leviga ajalehes, kutsuda välja võlausaldajad ning rahuldada nende nõudmised. Likvideerimiskomisjoni volituste tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud. Likvideerimiskulud kaetakse SELTS-i vahendite arvelt. Likvideerimiskomisjoni tulemused vormistatakse lõppaktiga.

13.3. Pärast kõikide kreeditoride nõudmiste rahuldamist võtab likvideerimiskomisjon vastu otsuse SELTS-ile allesjäänud rahaliste vahendite ja muu vara kasutamise kohta.

13.4. SELTS-i tegevus lõpetatakse juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse likvideerimiskomisjoni lõppakt. SELTS-i juhatus saadab kolme tööpäeva jooksul peale lõppakti kinnitamist riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele teatise registrist kustutamiseks.

13.5. SELTS-i ümberkujunemisel, ühendamisel või jagamisel lähevad SELTS-i varad ning lepingulised kohustused ja õigused üle õigusjärglastele ning selle kohta tehakse vastavad muudatused SELTS-i põhikirjas. SELTS-i ümberkujundamise, ühinemise ja jagamise käigus uue juriidilise isiku tekkimist ei loeta SELTS-i asutamiseks. SELTS loetakse reorganiseerituks ning vara õigusjärglastele üleläinuks tema põhikirja muudatuste registreerimise päevast.

Põhikiri on kinnitatud 2.09.2021

bottom of page